Forretningsbetingelser

På denne side kan du læse Ambition’s generelle Forretningsbetingelser.

Har du spørgsmål til nedenstående, så venligst kontakt os.

  1. Samarbejdet

Med mindre andet er aftalt skriftligt er Ambitions (kaldet AMB) generelle samarbejdsvilkår gældende for samarbejdet.

  1. Levering og betaling

Leveringsfrister/tidsplaner for hver enkelt opgave skal aftales mellem parterne og bekræftes skriftligt.

Er levering af den enkelte opgave afhængig af Kundes egen levering af input, data eller andet materiale, og er der fastsat en frist for leverancen, medfører Kundens forsinkelse med levering heraf uden videre en udsættelse af den frist eller dato, der er aftalt for AMB’s levering.

AMB’s arbejde debiteres efter den til enhver tid gældende time/listepriser, med mindre særskilt tilbud eller budget er udarbejdet.

Såfremt opgaven ikke ændres eller udvides undervejs, må tilbud og budgetter max. overskrides med 10%, med mindre andet aftales. Ved ændring af opgaven udarbejdes reviderede budgetter.

Betalingsbetingelserne er 14 dage netto.

  1. Rettigheder

Kunden har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til tekst, grafik, billeder, videoer, nyhedsbreve og lign., som er udviklet i samarbejdet og som Kunden har betalt for.

Alle rettigheder til programmel og back-end kode som er udviklet og tilrettet af AMB i forbindelse med opgavens udførelse, tilhører AMB og forbliver AMB’s ejendom, men mindre andet er aftalt skriftligt. Endvidere bevarer AMB ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til produkter, som er udviklet af AMB selvom disse produkter anvendes til levering af de ydelser som Kunden køber.

Enhver uautoriseret anvendelse, distribution, ulovlig adkomst eller kopiering af ovenstående materiale eller dele heraf er forbudt, og vil blive retsforfulgt.

  1. Misligholdelse

Ved en Parts væsentlige misligholdelse af Aftalen, kan Aftalen ophæves af den krænkede Part efter afgivelse af forudgående skriftligt varsel til den anden Part uden ugrundet ophold.

  1. Ansvarsbegrænsning

Hvis kunden vil gøre gældende, at der foreligger fejl, mangel eller forsinkelse må kunden omgående reklamere skriftligt og senest 2 hverdage efter at fejlen, manglen eller forsinkelsen er eller burde være opdaget. Fejl knyttet til udførelsen af opgaven, som er forårsaget af AMB, rettes af AMB uden debitering.

AMB er alene forpligtet til at erstatte kundens tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en ydelse eller anden væsentlig misligholdelse fra AMB’s side. AMB’s erstatningspligt omfatter alene kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data, ikke erstattes.

Særligt vedrørende Dataydelser påtager AMB sig intet ansvar for eventuelle skader eller tab, der skyldes fejl i data, uanset om der er fejl i kilden eller fejl er opstået ved Kundens bearbejdning af de leverede data.

Særligt vedrørende kreativ udvikling og produktion kan AMB ikke gøres erstatningsansvarlige for fejl som Kunden ikke selv har gjort opmærksom på i en eventuel korrekturproces.

AMB kompenserer alene kunden forholdsmæssigt ved fejl og mangler, som er opstået som følge af AMB’s handling. AMB er uden ansvar for forsinkelser i aftalte leveringer, såfremt dette er forårsaget af underleverandør. AMB er uden erstatningsansvar for tab som følge af fejl eller mangler, medmindre sådanne fejl eller mangler direkte kan tilskrives AMB.

AMB er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, der påføres kunden eller tredjemand som følge af Kundens direkte eller indirekte anvendelse af ydelsen. Og AMB’s samlede erstatningspligt kan aldrig overstige værdien af den ydelse, der har givet anledning til tabet.

  1. Overdragelse

AMB er berettiget til uden Kundens samtykke at overdrage AMB’s rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til koncernforbudne selskaber. Såfremt AMB bliver solgt helt er delvist er AMB berettiget til uden Kundens samtykke at overdrage AMB’s rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til det forsættende selskab.

AMB er endvidere berettiget til helt eller delvist at lade opfyldelsen af AMB’s forplig­telser ske ved anvendelse af underleverandører.

Kunden kan ikke uden AMB’s forudgående samtykke overdrage Kundens rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand.

  1. Fortrolighed

AMB og Kunden har fuldstændig tavshedspligt med hensyn til oplysninger, der gives af den anden Part. AMB er berettiget til elektronisk at behandle alle data, der leveres af Kunden, og som er nødvendige for leveringen af AMB’s ydelser i henhold til Aftalen.

AMB og Kunden forpligter sig til ikke at offentliggøre eller bekendtgøre Aftalen, herunder Aftalens indhold, uden den anden Parts forudgående skriftlige samtykke. Uanset oven­stående er det dog tilladt for AMB at optage Kunden på sin referenceliste og til at oplyse Kundens navn i forbindelse med interviews og offentlige meddelelser.

  1. Samarbejdets varighed

Samarbejdet gælder indtil den opsiges af en af parterne med 6 måneders skriftlig varsel til udløbe af en kalendermåned.

I tilfælde af væsentlige ændringer i priser eller lovændringer, der bevirker, at AMB ikke lovligt kan levere de af Aftalen omfattede ydelser eller væsentlige dele heraf, er AMB berettiget til at opsige Aftalen med forkortet varsel. Forinden skal Parterne indgå i drøftelser med henblik på at indgå en fornyet aftale, baseret på de ændrede forudsætninger.

  1. Force Majeure

Ingen af Parterne er forpligtet til at betale erstatning, såfremt misligholdelsen af Aftalen skyldes forhold uden for parternes kontrol, herunder men ikke udelukkende begrænset til krig, strejke, blokade, naturkatastrofer, brand, strømafbrydelse, systemsvigt, nedbrud og lignende forhold.

Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure situationen er indtrådt.

Den Part, der ikke er ramt af force majeure, er berettiget til at ophæve Aftalen uden varsel, såfremt en aftalt dato for en opfyldelse af ydelser, herunder betalinger, overskrides med mere end 60 dage.

  1. Afgørelse af tvister

Samarbejdet er underlagt dansk ret, dog finder dansk rets lovvalgsregler samt den internationale købelov (CISG) ikke anvendelse.

Alle tvister vedrørende samarbejdet skal indledningsvis søges løst ved mindelig forhandling mellem Parterne. En repræsentant fra den øverste ledelse fra hver af Parterne skal mødes personligt eller via telefonmøde inden 5 hverdage fra datoen for en Parts skriftlige meddelelse til den anden Part om tvisten. Formålet med mødet skal være at nå til enighed om tvistens karakter samt opnå en mindelig løsning heraf. Er tvisten ikke løst senest 30 dage efter, at en Part har begæret forhandling, er hver af Parterne berettiget til at anlægge retssag herom.

Eventuelle retstvister i forbindelse med samarbejdet, der ikke kan løses i overensstemmelse med ovennævnte procedure, skal afgøres ved Københavns Byret, idet Parterne dog også er berettigede til at benytte foreløbige retsmidler ved de stedligt relevante domstole

Juli 2017