Vi er fusioneret med NexusOne og er nu Nexus Ambition.

Indbygget i vores nye navn – Nexus Ambition – ligger både et løfte om, at vi vil tage det bedste og kendte med fra henholdsvis Ambition og NexusOne, og samtidig en ambitiøs vision om, at vi vil være Danmarks stærkeste data- og tech-fokuserede digitale bureau. Intet mindre.

Vi vil sammen være 75 digitale talenter og specialister, og vi vil dække alle relevante discipliner, når det handler om at omsætte data til resultater, skabe reelle digitale forandringer, levere kreative brandfortællinger og stærke digitale kampagner.

Vi er fusioneret med NexusOne og er nu Nexus Ambition. Læs mere.

[/db_pb_menu]Forretningsbetingelser

På denne side kan du læse Ambitions generelle forretningsbetingelser.

Har du spørgsmål til nedenstående, så kontakt os venligst.

01. Samarbejdet

Med mindre andet er aftalt skriftligt, er Ambitions generelle samarbejdsvilkår gældende for samarbejdet.

02. Levering og betaling

Leveringsfrister/tidsplaner for hver enkelt opgave skal aftales mellem parterne og bekræftes skriftligt.

Er levering af den enkelte opgave afhængig af kundens egen levering af input, data eller andet materiale, og er der fastsat en frist for leverancen, medfører kundens forsinkelse med levering heraf uden videre en udsættelse af den frist eller dato, der er aftalt for Ambitions levering.

Ambitions arbejde debiteres efter de til enhver tid gældende time-/listepriser, med mindre særskilt tilbud eller budget er udarbejdet.

Såfremt opgaven ikke ændres eller udvides undervejs, må tilbud og budgetter max. overskrides med 10%, med mindre andet aftales. Ved ændring af opgaven udarbejdes reviderede budgetter.

Betalingsbetingelserne er 14 dage netto.

03. Rettigheder

Kunden har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til tekst, grafik, billeder, videoer, nyhedsbreve og lign., som er udviklet i samarbejdet og som kunden har betalt for.

Alle rettigheder til programmel og back-end kode, som er udviklet og tilrettet af Ambition i forbindelse med opgavens udførelse, tilhører Ambition og forbliver Ambitions ejendom, men mindre andet er aftalt skriftligt. Endvidere bevarer Ambition ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til produkter, som er udviklet af Ambition, selvom disse produkter anvendes til levering af de ydelser, som kunden køber.

Enhver uautoriseret anvendelse, distribution, ulovlig adkomst eller kopiering af ovenstående materiale eller dele heraf er forbudt og vil blive retsforfulgt.

04. Misligholdelse

Ved en parts væsentlige misligholdelse af aftalen, kan aftalen ophæves af den krænkede part efter afgivelse af forudgående skriftligt varsel til den anden part uden ugrundet ophold.

05. Ansvarsbegrænsning

Hvis kunden vil gøre gældende, at der foreligger fejl, mangel eller forsinkelse, må kunden omgående reklamere skriftligt og senest 2 hverdage efter, at fejlen, manglen eller forsinkelsen er eller burde være opdaget. Fejl knyttet til udførelsen af opgaven, som er forårsaget af Ambition, rettes af Ambition uden debitering.

Ambition er alene forpligtet til at erstatte kundens tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en ydelse eller anden væsentlig misligholdelse fra Ambitions side. Ambitions erstatningspligt omfatter alene kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data, ikke erstattes.

Særligt vedrørende dataydelser påtager Ambition sig intet ansvar for eventuelle skader eller tab, der skyldes fejl i data, uanset om der er fejl i kilden eller fejl er opstået ved kundens bearbejdning af de leverede data.

Særligt vedrørende kreativ udvikling og produktion kan Ambition ikke gøres erstatningsansvarlige for fejl, som kunden ikke selv har gjort opmærksom på i en eventuel korrekturproces.

Ambition kompenserer alene kunden forholdsmæssigt ved fejl og mangler, som er opstået som følge af Ambitions handling. Ambition er uden ansvar for forsinkelser i aftalte leveringer, såfremt dette er forårsaget af underleverandør. Ambition er uden erstatningsansvar for tab som følge af fejl eller mangler, medmindre sådanne fejl eller mangler direkte kan tilskrives Ambition.

Ambition er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, der påføres kunden eller tredjemand som følge af kundens direkte eller indirekte anvendelse af ydelsen. Og Ambitions samlede erstatningspligt kan aldrig overstige værdien af den ydelse, der har givet anledning til tabet.

06. Overdragelse

Ambition er berettiget til uden kundens samtykke at overdrage Ambitions rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til koncernforbudne selskaber. Såfremt Ambition bliver solgt helt er delvist er Ambition berettiget til uden kundens samtykke at overdrage Ambitions rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til det forsættende selskab.

Ambition er endvidere berettiget til helt eller delvist at lade opfyldelsen af Ambitions forplig­telser ske ved anvendelse af underleverandører.

Kunden kan ikke uden Ambitions forudgående samtykke overdrage kundens rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand.

07. Fortrolighed

Ambition og kunden har fuldstændig tavshedspligt med hensyn til oplysninger, der gives af den anden part. Ambition er berettiget til elektronisk at behandle alle data, der leveres af kunden, og som er nødvendige for leveringen af Ambitions ydelser i henhold til aftalen.

Ambition og kunden forpligter sig til ikke at offentliggøre eller bekendtgøre aftalen, herunder aftalens indhold uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke. Uanset oven­stående er det dog tilladt for Ambition at optage kunden på sin referenceliste og til at oplyse kundens navn i forbindelse med interviews og offentlige meddelelser.

08. Samarbejdets varighed

Samarbejdet gælder indtil den opsiges af en af parterne med 6 måneders skriftlig varsel til udløbet af en kalendermåned.

I tilfælde af væsentlige ændringer i priser eller lovændringer, der bevirker, at Ambition ikke lovligt kan levere de af aftalen omfattede ydelser eller væsentlige dele heraf, er Ambition berettiget til at opsige aftalen med forkortet varsel. Forinden skal parterne indgå i drøftelser med henblik på at indgå en fornyet aftale baseret på de ændrede forudsætninger.

09. Force majeure

Ambition er ikke ansvarlig overfor kunden, når der indtræder ude fra kommende omstændigheder, som hindrer eller udsætter Ambitions opfyldelse af sine forpligtelser. Sådanne omstændigheder kan bl.a. være: krig, mobilisering, oprør og uroligheder, epidemier, pandemier eller følger heraf, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, computervira, hacking, DoS- eller DDoS-angreb, spamming eller anden unormal belastning af Ambitions systemer eller net, påbud fra offentlige myndigheder og rettighedshavere, eller andre omstændigheder, som Ambition ikke har direkte kontrol over. Såfremt en eller flere af de forannævnte omstændigheder indtræder, er Ambition efter eget valg berettiget til at udskyde leveringen af sine ydelser eller til ansvarsfrit at opsige aftalen helt eller delvist med virkning fra hindringernes indtræden.

Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure situationen er indtrådt.

Den part, der ikke er ramt af force majeure, er berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, såfremt en aftalt dato for en opfyldelse af ydelser, herunder betalinger, overskrides med mere end 60 dage.

10. Afgørelse af tvister

Samarbejdet er underlagt dansk ret, dog finder dansk rets lovvalgsregler samt den internationale købelov (CISG) ikke anvendelse.

Alle tvister vedrørende samarbejdet skal indledningsvis søges løst ved mindelig forhandling mellem parterne. En repræsentant fra den øverste ledelse fra hver af parterne skal mødes personligt eller via telefonmøde inden 5 hverdage fra datoen for en parts skriftlige meddelelse til den anden part om tvisten. Formålet med mødet skal være at nå til enighed om tvistens karakter samt opnå en mindelig løsning heraf. Er tvisten ikke løst senest 30 dage efter, at en part har begæret forhandling, er hver af parterne berettiget til at anlægge retssag herom.

Eventuelle retstvister i forbindelse med samarbejdet, der ikke kan løses i overensstemmelse med ovennævnte procedure, skal afgøres ved Københavns Byret, idet parterne dog også er berettigede til at benytte foreløbige retsmidler ved de stedligt relevante domstole.
August 2021

LUK